ឧបករណ៍ការកាត់បន្ថយ

ការកាត់បន្ថយផ្នែកនេះគឺជាធាតុសំខាន់មួយនៃវដ្តការអភិវឌ្ឍផលិតផល។

បន្ទាប់ពីបានបោះរចនាឧបករណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ដោយអតិថិជននឹងចាប់ផ្តើមនៅលើឧបករណ៍ដែលរចនាបានម៉ត់ចត់ជាការកាត់បន្ថយក្នុងការបោះរចនាឧបករណ៍។

បន្ទាប់ពីបានបោះឧបករណ៍ការបញ្ចប់ strlictly នឹងពិនិត្យមើលទំហំសម្ដែងនេះលំបាកមួយ។

នឹងផ្លាស់ប្តូរការរចនាឧបករណ៍ការកាត់បន្ថយដើម្បីឱ្យសមសម្ដែងលំបាកមួយ។

បន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយឧបករណ៍ដែលបានបញ្ចប់នឹងកាត់បន្ថយវាទៅពិនិត្យមើល។


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!